D-2 Sertifikası

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ

Bina akustiği uzmanları

MADDE 5 –(1) Bina akustiği uzmanları, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tarafından düzenlenecek ilgili tüm sertifika eğitim programlarına katılarak uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde, Yönetmelik kapsamında bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayabilir ve bina akustik ölçümlerini yaparak rapor düzenleyebilirler.

(2) Akustik proje hazırlayabilmek için programları ekte verilen D1 sertifikasına; bina akustik ölçümleri yaparak rapor düzenleyebilmek için ise ilaveten D2 sertifikasına sahip olmak zorunludur. 

(3) Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler. 

(4) Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler. 

(5) Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler. 

(6) Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler. 

(7) Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) ; C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz. 

(8) D2 Tipi Bina Akustiği Sertifikası programına katılabilmek için daha önce D1 tipi sertifika sahibi olmak zorunludur. 

(9) Sertifika programlarına başvurularda, Ek-5’te sayılan belgeler ile sertifika programları ve eğitim durumu ile alakalı olarak Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer belgeler istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına İlişkin Esaslar ve Eğitim Programının Kapsamı

Eğitim programına ilişkin esaslar

MADDE 6 –(1) Zorunlu eğitim programlarının en az %75’ine devam edilmesi esastır. Devam mecburiyetini geçerli bir mazeret veya hastalık gibi sebeplerle sağlayamayanlar, sonraki eğitim döneminde eksik olan eğitimlerini tamamlamaları halinde sınava girmeye hak kazanırlar. 

(2) Eğitici kuruluşlar, eğitim programını ve dönemlerini katılımcı sayısı 25’i aşmayacak şekilde, gelen talepler doğrultusunda internet sayfalarında ilan ederler.

D2 SERTİFİKASI

Süre

ANLATILMAK İSTENEN KONU

SES ÖLÇÜM EKİPMAN VE SİSTEMLERİ (UYGULAMALI) 

2

 

GENEL AKUSTİK ÖLÇÜMLER VE ANALİZLER (UYGULAMALI)

SES BASINCI, GÜC VE ŞİDDET ÖLÇÜM TEKNİKLERİ, SPEKTRAL VE ZAMANSAL ANALİZLER

6

 

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ KAVRAMLARI

 

 

TS EN ISO 12999-1

2

 

ALAN ÖLÇÜMLERİ VE UYGULAMASI

 

 

Dış ve iç gürültü ölçümleri

 • TS 9315 ISO 1996-1
 • TS ISO 1996- 2

4

 

Mekanik sistemlerden kaynaklanan gürültü ölçümleri

 • TS EN ISO 16032
 • TS EN ISO 10052
 • TS EN ISO 3744
 • TS EN ISO 3746

4

 

Salon akustiği ve reverberasyon ölçümler

 • TS EN ISO 18233
 • TS EN ISO 3382-1
 • TS EN ISO 3382-2
 • TS EN ISO 3382-3

2

 

Ses yalıtım ölçümleri

 • TS EN ISO 16283-1
 • TS EN ISO 16283-2

6

 

LABORATUVAR ÖLÇÜMLERİ

 

 

Ses yalıtım ölçümleri

 • TS EN ISO 10140-1
 • TS EN ISO 10140-2
 • TS EN ISO 10140-3
 • TS EN ISO 10140-4

6

 

Mekanik cihaz ve sistemlere ilişkin ses emisyon ölçümleri

 

 

Malzemelerin ses yutuculuk ölçümleri

 • TS EN ISO 354
 • TS EN ISO 10534-1

4

 

BİNALARDA TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

 

 

Titreşim hızı, ivmesiveyer değiştirmesine ilişkinölçüm sistemleri, analizler ve raporlama (uygulamalı)

TS EN ISO 4866

2

 

ÖLÇÜMLERİN RAPORLANMASI

1

 

AKUSTİK SERTİFİKALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ, AKUSTİK PERFORMANS BELGESİNİN HAZIRLANMASI

1

 

TOPLAM

38

 

 

 

 

 

Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi:  (en az 12, en fazla 25 katılımcı)

 • Ders notu verilecektir.
 • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım ve Başarı Belgesi verilecektir.
 • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
 • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
 • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ( Taşkışla, Taksim) yapılacaktır.

 

 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ