D1 - Temel Bina Akustiği Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi: 

 • Dönem Tarihleri: 05 - 16 Eylül 2022

Eğitim programı  

05 Eylül        Pazartesi    09.00-18.00
06 Eylül        Salı        09.00-18.00
07 Eylül        Çarşamba    09.00-18.00
08 Eylül        Perşembe    09.00-18.00
09 Eylül        Cuma        09.00-18.00
12 Eylül        Pazartesi    09.00-18.00
13 Eylül        Salı        09.00-18.00
14 Eylül        Çarşamba    09.00-18.00
15 Eylül        Perşembe    09.00-18.00
16 Eylül        Cuma (SINAV)    10.00-13.00

 

Ders saatleri: 09.00-18.00

Koordinatör:

Öğr.Gör.Dr. Tarık Serhat Bozkurt (Koordinatör)

Eğitmenler:

 • Öğr. Gör. Dr. Tarık Serhat Bozkurt
 • Araş. Gör. Dr. Sinem Öztürk

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim Süresi: 72 Saat

Teorik bilgiler, örnek proje üzerinde inceleme ve örnek problem çözümlerini içerir

1. GENEL AKUSTİK İLKELER

1.1. Akustik ile ilgili genel bilgiler

 • Genel akustik
 • Sesin fiziksel özellikleri
 • Sesin temel parametreleri (örnek problem çözümleri)
 • Gürültü kavramı
 • Düzey kavramı ve düzeylerle işlemler (örnek problem çözümleri)
 • Gürültünün spektral çözümlemesi
 • Gürültünün zamansal değişimi
 • Gürültünün çevrede yayılımı ve etkili faktörler 
 • Ölçümlerde kullanılan ağırlık şebekeleri
 • Lineer ölçümlerden A-ağırlık elde etme işlemi (örnek problem çözümleri)
 • Gürültü göstergeleri 

1.2. Gürültü kaynaklarının incelenmesi

 • Ses kaynaklarının türleri
 • Gürültü kaynakları
 • Yapı dışı gürültüler
 • Yapı içi gürültüler

1.3. Gürültünün sağlık üzerindeki etkileri

 • Fiziksel etkiler: kulak sağlığı ve işitme riski
 • Gürültünün fizyolojik etkileri   
 • Gürültünün performans etkileri
 • Gürültünün psikolojik ve davranışsal etkileri

1.4. Mekanik titreşim ile ilgili temel bilgiler

 • Titreşim oluşumu ve parametreler 
 • Titreşim kaynakları
 • Titreşimin insanlar ve yapılar üzerindeki olumsuz etkileri
 • Mevzuatta titreşim konusu ve kriterler
 • Titreşimin algılanması ve yapılarda hasar kriterleri

2. MİMARLIK VE YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ (Çeşitli örnekler üzerinde inceleme dahil)

2.1. Bina, yapı elemanı, bileşen, malzeme tanımları 

2.2. Mimari projelendirme aşamaları

2.3. Mimari Detay bilgisi 

3. MEKAN İÇİNDE VE MEKANLAR ARASINDA SES YAYILMASI

3.1. Sesin kapalı mekanlarda yayılması

3.2. Reverberasyon süresi belirlenmesi,  ve kontrolü (örnek problem çözümleri)

3.3. Ses yutucu malzemeler, akustik özelliklerine bağlı tipleri ve ağırlıklı değerler yeri (örnek problem çözümleri)

3.4. Yapı elemanlarından ses iletimi, kompozit elemanlardan ses geçişi (örnek problem çözümleri)

4. BİNALARIN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNÜNDEN TASARIMI

4.1. Yerleşim ölçeğinde ilkeler

4.2. Bina ve mekan ölçeğinde ilkeler ve mekan organizasyonu 

4.3. Mekan içi yutuculuğun değiştirilmesi ile gürültü kontrolü (örnek problem çözümleri)

4.4. Yapı elemanı ölçeğinde ilkeler

4.5. Mekanik ve servis ekipmanı ölçeğinde ilkeler

5. SES YALITIMI HESAPLAMALARI VE MODELLER

5.1. Ses yalıtımı birim ve göstergeleri: Ses geçiş kaybı (TL), Gürültü azaltım indeksi (R), 

5.2. Yanal iletim kavramı 

 • TS EN 12354 e göre yanal iletim ile ilgili parametreler
 • Yanal iletimin modellenmesi.

5.3. Hava doğuşlu ses iletimi (Tek ve çok katlı elemanlar) (örnek problem çözümlü)

 • Genel ses geçiş kaybı ve temel hesaplamalar
 • TS EN 12354-1 
 • TS EN 12354-3 
 • TS EN 12354-4
 • Darbe sesi iletimi (örnek problem çözümlü)
 • Genel darbe sesi iletimi ve temel hesaplamalar
 • TS EN 12354-2
 • Simülasyon programı örnekleri (uygulamalar)

6. SES YALITIM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

6.1. Hava doğuşlu ses yalıtımı : TS ISO 717-1  

6.2. Darbe sesi yalıtımı : TS EN ISO 717-2

7. İSTENEN SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ - YÖNETMELİK TANITIMI 

7.1. Akustik performans sınıfları 

7.2. İç gürültü sınır değerleri

7.3. Reverberasyon sınır değerleri 

7.4. Ses yalıtım sınır değerlerinin hesaplama ile belirlenmesi  (örnek problem çözümlü)

 • Basit yöntem
 • Uzman hesap yöntemi

7.5. Mekanik ve servis ekipmanları gürültüsü sınır değerleri 

8. MEVCUT BİNALARDA SES YALITIMI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

9. AKUSTİK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI, KONTROL LİSTELERİ - YÖNETMELİK BİLGİLERİ

9.1. Akustik proje kapsamı 

9.2. Raporlama

9.3. Akustik uzmanlık hesapları  

Ücret:

Madde 5 (3.fıkra)

Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.

Ders notu verilecektir. Devam mecburiyeti vardır.

6000 TL +%8KDV

Madde 5 (4. Fıkra)

3. Fıkrada belirtilenlerindışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler.

Ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

2450 TL +%8KDV

Madde 5 (5. Fıkra)

Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler.

Ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

2450 TL +%8KDV

Madde 5 (6. Fıkra)

Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler. D 1 sertifikasını almak için; ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

2450 TL +%8KDV

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar  (yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri) Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır.

Ders notu verilecektir.

5600 TL +%8KDV

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların (yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri) ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır.

Ders notu verilecektir.

5000 TL +%8KDV


 

Not:

Yukarıda devam muafiyeti tanımlanan kişiler eğitim sonunda girecekleri sınavda tüm konulardan sorumladır.

Sadece ders notu alıp sınava girecek olanlar (2450 TL + %8 KDV ödeyecek grupta olanlar kişiler), istedikleri taktirde; eğitime devam edip, eğitim sonunda sınava girebilirler. Bu koşulda ödenmesi gereken miktar 6000 TL + %8 KDV dir.

Katılımın yetersiz olması durumunda 3 gün önceden bildirilerek yeni bir tarih belirtilecek, arzu edilirse geri ödeme yapılabilecektir.

Ekler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Fotoğraf 2 adet
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Kayıtlı olduğu meslek odası kartı fotokopisi veya odadan onaylı belge (Odaya kayıt olma mecburiyeti yoktur!)
 5. Çalışıyorsa çalıştığı iş yerinden çalıştığına dair belge
 6. Yüksek Lisans/ Doktora Diploması fotokopisi (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 7. Akustik alanında görülen derslere ait başarı durumunu gösteren transkript (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 8. Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Madde 5; 7. Fıkra için)
 9. Eğitim ücreti ödeme dekontu

 

Yukarıda istenen belgelerin bir kopyası ıslak imzalı olarak İTÜ SEM’ teslim edilmelidir.

Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi:  (en az 12, en fazla 25 katılımcı)

 • Ders notu verilecektir.
 • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Başarı Belgesi verilecektir.
 • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
 • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
 • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (Taşkışla, Taksim) yapılacaktır.

akustik_sertifika_ornek​​

Bina Akustiği Uzmanı Başvuru Belgeleri için tıklayınız

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ