Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,  yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için küresel amaçlar olarak da adlandırılan bir evrensel eylem çağrısıdır.

Programın Amacı 

  • Binyıl Kalkınma Hedeflerine temellenen 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı; iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni ve güncel konu alanlarını içermektedir.  Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. 
  • UNDP, 2030 gündemi olarak öncelik verdiği, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında dünya ülkelerindeki tüm bireylerin yetkin bir deneyim ve uzmanlığa sahip olması gereği ve önemi üzerinde durmaktadır. 
  • 11. Kalkınma Planı da, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının özel sektör başta olmak üzere tüm paydaşlara benimsetilmesini, tüm politika dokümanlarına entegre edilmesini önermektedir. 
  • Uluslararası ve ulusal bu gerekler dikkate alınarak önerilen “Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programı” konunun ilgili tüm paydaşlarına 17 temel amaç kapsamında eğitim vermek, örnek yöntem ve uygulama süreçlerini başarılı örneklerle deneyimletmek  ve  katılımcı paydaşları bu kapsamda uzman olarak yetkilendirmeyi hedeflemektedir.

Program Tarihi: 

2022 yılı için aşağıda tanımlanan 3 Eğitim Dönemi planlanmıştır. Eğitim ve Sınav tarihleri İTÜ Rektörlüğü Akademik Takvimi ve bildirimleri kapsamında güncellenebilir. Söz konusu güncellemeler gerekli bilgilendirmeler yapılarak gerçekleştirilir. 

10 Mayıs 2022 – 18 Haziran 2022 / 1. Eğitim Dönemi - Uzaktan çevrimiçi (Online) olarak gerçekleştirilecektir.

6 Eylül 2022- 15 Ekim 2022 / 2. Eğitim Dönemi - Uzaktan çevrimiçi (Online) olarak gerçekleştirilecektir.

15 Kasım 2022- 24 Aralık 2022 / 3. Eğitim Dönemi - Uzaktan çevrimiçi (Online) olarak gerçekleştirilecektir.

 

Kimler Katılabilir:

Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programına 

  • Kamu kurum çalışanları,
  • Yerel Yönetim çalışanları,
  • Sanayi ve Hizmet Sektörü çalışanları,
  • Özel Sektör Çalışanları,
  • Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü program öğrencileri,

Uzmanlık Sertifika Programı 

Program İçeriği

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uzmanlık Eğitim programı, 17 temel hedef ve alt hedeflerini konu alan 6 modül üzerinden 72 saatlik eğitim ve eğitim sonrasında yapılacak test sınavından oluşmaktadır. Eğitim, uzman adaylarına izleyen 6 ana başlıkta planlamıştır.  

1-Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar ve Kentsel Fırsatlar

2-Sosyal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme

3-İklim Eylemi, Yeşil Mutabakat ve Afetlere Dirençlilik,

4. Enerji ve Su verimliliği,

5. Üretken Ekonomiler, 

6. Teknoloji ve İnovasyon, Katılımcı Yönetim

Programa Kayıt ve Katılımcı Statüsü

Adayların hazırlanan program kayıt formunu doldurması gerekmektedir. Ayrıca, aday İTÜ SEM başkanlığı tarafından istenebilecek ek belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim programı ücreti eğitim başlangıç gününe kadar ödenmelidir, ödeme yapmayan adaylar için İTÜ SEM Yönergesinin 14. Maddesi uygulanarak ön başvurusu iptal edilir. 

Programın başlaması için en az 20 katılımcı olmalıdır. Katılımcıların sınava girebilmesi ve Uzmanlık Sertifikası alması için sunulan programa %70 devam koşulunu yerine getirmelidir. Eğitim programına devam durumu program sekretaryası tarafından takip edilir. 

Devam koşulunu sağlayan ve Program sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi ve İTÜ Rektörü ıslak imzalı “Uzmanlık Sertifikası” verilecektir. 

Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış katılımcılara ise “Eğitim programı katılım belgesi” verilecektir.

 

Program Süresi:

Haftalık Dersler:  Salı –Perşembe (19.00-22.00) ve Cumartesi (10.00-17.00)  

Toplam Ders Saati:   Eğitim 72 saat ve 6 hafta olacak şekilde planlanmıştır. 

Program ücreti: 72 saat  + Sınav  ile 6000 TL +KDV dir. 

İTÜ Mezun ya da Mensup indirimi olmayacaktır.

Derslik Yeri/Binası: Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim Programı

Program modülleri ve alt başlıkları 

1. Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar / Kentsel Fırsatlar

(Destek verdiği Hedefler: 3. Sağlıklı ve kaliteli yaşam / 6. Temiz Su ve Sanitasyon / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı /11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar/ 14. Sudaki Yaşam / 15. Karadaki Yaşam /17. Amaçlar için ortaklıklar

-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve

-Sürdürülebilir Kentleşme

-Akıllı şehirler ve Ulaşım

- Sürdürülebilir Konut Alanları; Güvenli ve Karşılanabilir Konut

- Kentsel kamusal alanlar, Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi,  Kent Ekosistemi

 

2. Sosyal sürdürülebilirlik / Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme  

(Destek verdiği Hedefler: 1.Yoksulluğa Son / 2. Açlığa son /5.Cinsiyet Eşitliği /10.Eşitsizliklerin Azaltılması / 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar / 16.Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar/ 17. Amaçlar için ortaklıklar

-Sürdürülebilir bir dünya için Makroekonomi

-Küresel Riskler ve Çoklu Kriz ortamında ekonomi

-Sosyal eşitsizliklerin azaltılması,  Cinsiyet eşitsizlikleri, Yoksulluk, Eşitsizlik

 

3. İklim Eylemi / Yeşil Mutabakat / Afetlere Dirençlilik 

(Destek verdiği Hedefler: 1.Yoksulluğa Son / 2. Açlığa son / 6. Temiz Su ve Sanitasyon/  7.Erişilebilir ve Temiz Enerji / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı / 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim / 15. Karasal Yaşam / 17. Amaçlar için ortaklıklar

- Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sanayi ve İklim 

-Tarım- Gıda Güvenliği ve  İklim 

-İklim değişikliği, Risk ve Etkilenebilirlik analizi  

4. Enerji ve Su Verimliliği  

(Destek verdiği Hedefler: 6. Temiz Su ve Sanitasyon/ 7.Erişilebilir ve Temiz Enerji / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı /11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar / 13.İklim Eylemi / 14. Sudaki Yaşam / 15. Karasal Yaşam / 17. Amaçlar için ortaklıklar

-Sürdürülebilir Enerji Verimliliği - Yeşil binalar  

-Yenilenebilir Enerji 

-Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi

-Enerji Verimliliği Mevzuatı, İklim Değişikliği Politikaları, Çevre Hukuku  

 5. Üretgen Ekonomiler 

 (Destek verdiği Hedefler: 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı / 10. Eşitsizliklerin Azaltılması / 17. Amaçlar için ortaklıklar

-Yalın Üretim ve Yönetim, Üretim Yöntemleri

-Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Sanayide Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi, Tersine- Kapalı Döngü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi,

-Yeşil Lojistik, Atıkların Geri Dönüştürülmesi,

-Çeşitli Sektörler için Yasal Hedefler

 

 6. İnovasyon / Teknoloji / Katılımcı Yönetim

(Destek verdiği Hedefler: 4 Nitelikli Eğitim / 5.Cinsiyet Eşitliği / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı / 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar / 17. Amaçlar için ortaklıklar

-Teknoloji ve İnovasyon Teknolojileri 

-Büyük Veri Yönetimi - Yapay Zeka 

-Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kalite İlişkisine Liderlik Yaklaşımları

Eğitimciler / İlgili Fakülteler

Program Koordinatörü ve Eğitimciler İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteleri Öğretim Üyeleridir.

Program Koordinatörü

Prof.Dr. Hatice Ayataç (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Eğitimciler

Doç.Dr. F.Ayçim Türer Başkaya (Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Doç.Dr. A. Aylin Bayar (İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Hızıroğlu Aygün (İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü)

Doç.Dr. Barış Çaldağ (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi,  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin (Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Börte Köse Mutlu (İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)

Dr. Öğr.Üyesi Burak Barutçu (Enerji Enstitüsü)

Öğr. Gör. Dr. Bülent Cerit (İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Dr. Ebru Acuner Türet (Enerji Enstitüsü)

Prof.Dr. Emre Çevikcan (İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr. Fatih Terzi  (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu (İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr. Hatice Ayataç (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof.Dr. Hatice Sözer (Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata (Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Mete Han Yağmur (İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü)

Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi,  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü)

Doç.Dr. Ömer Erem (Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Prof.Dr. Şule Itır Satoğlu (İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı