Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı

Eğitime Kayıt için...

Yüzyılımızın gerçeği olan iklim değişikliği, kaynak kıtlığı, çevre kirliliği ve sosyal eşitsizlik bilinci arttıkça işletmeler ve hükümetler giderek daha fazla sorumluluk almaktadır. Günümüz işletmelerin de bu gereklilikler doğrultusunda sürdürülebilirlik ofisleri kurulmakta ve sürdürülebilirlik uzmanları istihdam edilmektedir. Sürdürülebilirlik, günümüzde üretim ve servis sektörlerinin gündeminde ön sıralarda yer alan bir kavramdır ve sürdürülebilirliği sadece kaynak kullanımı ve çevre yönetimi boyutlarıyla ele almak ise artık sınırlı kalmaktadır. Sektörde önemli yeri olan, sektördeki aktif kuruluşların ve sürecin en önemli paydaşı olan yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğin mekânsal olduğu kadar ekonomik ve toplumsal boyutlarını da ele almalarını sağlayacak uzmanlara ihtiyacı vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde programlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programı” bu gerekleri karşılamak üzere yetkin, profesyonel ve gerekli becerilerle donatılmış sürdürülebilirlik uzmanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 

Programın katılımcılarının aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir:

 • Sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefli Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ve Küresel İlkeler, sözleşmeler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Kurumsal yapı içinde sürdürülebilirlik sürecinin tanımlanması ve biriminin yeri, bireysel ve kurumsal olduğu kadar toplumsal sürdürülebilirlik kapsamında vizyoner bir bakış açışı geliştirmeleri, 
 • Sürdürülebilir günlük uygulamalar kapsamında enerji verimliliği, su kullanımı, atık yönetimine ilişkin ölçüm ve değerlendirme yapabilmeleri, ilkim değişikliği kaynaklı riskleri analiz edebilme becerisinin kazandırılması, 
 • Kurum ve kuruluşların ekonomik sürekliliğinin geliştirilmesi konusunda üretken ekonomik yöntemleri öğrenmesi ve kurumsal sürdürülebilirlik ve kalite göstergelerinin benimsetilmesi, 
 • Sürdürülebilirlik standartları ve ilişkili diğer standartlar, yasal mevzuat hakkında bilgi edinmeleri, 
 • Sürdürülebilirlik uzmanı olarak görevlerini yaparken ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmaları, teknoloji ve inovasyon desteği ile süreç iyileştirme yöntemlerini özellikle başarılı örnek uygulamalar üzerinden değerlendirmeleri.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Eğitim Programı’nın eğitmen kadrosu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin alanında uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Program, yenilikçi ve kapsayıcı bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli araç, beceri ve stratejileri aktarırken; sektörün başarılı uygulama örneklerini de sürece dahil edecektir. 

Program Süresi:

Haftalık Dersler:  Salı – Perşembe (19:00 - 22:00) ve Cumartesi (10:00 - 17:00) 

Toplam Ders Saati:   Eğitim 75 saat olacak şekilde planlanmıştır. 

Program ücreti: 75 saat + Sınav ile 19,000 TL + %10 KDV (Toplam: 20,900 TL) dir.

Sertifika: İTÜSEM tarafından alınan karar gereği, 01 Nisan 2024 tarihinden sonra gerçekleşecek eğitim sertifikaları basılı olarak gönderilmeyecek, e-posta yolu ile gönderilecektir. Basılı sertifika almak isteyenler (İTÜ Taşkışla Kampüsü içerisindeki) İTÜSEM Ofisine giderek oradan basılı temin edebilirler.
 

 

İTÜ Mezun ya da Mensup indirimi olmayacaktır.

Derslik Yeri/Binası: İTÜ Maslak Kampüsünde ve / veya Çevrimiçi (zoom platformunda)

Program Tarihleri: 

Eğitim dönemi takvimi her yıl İTÜ Rektörlüğü Akademik Takvimi ve bildirimleri kapsamında güncellenebilir. Paylaşılan programın tarihleri ve ders saatleri aynı kalmak koşuluyla zorunlu koşullarda eğitmenler arasında değişiklik yapılabilmektedir. Bu durumlar eğitim öncesi bilgilendirme ile paylaşılır. Derslere ait ders notları ve varsa ek kaynakları eğitmenler tarafından ve program koordinasyonu tarafından paylaşılır. Program Değerlendirme Sınavı ilan edilecek tarih ve saat aralığında tek oturumda yapılır.

2023-2024 Eğitim Dönemi Takvimi 

Sunulan Eğitim Dönemi Takvimi Sadece ilan edildiği dönem içindir. Gelecek Dönemlerde tarihler değişebilir.

 • 9. Eğitim Dönemi: 30 Ocak - 10 Mart 2024, 16 Mart Cumartesi Eğitim sonu sınavı
 • 10.Eğitim Dönemi: 07 Mayıs 2024 (Son Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2024)


İlan edilen eğitim programları dışında sektörün talebi halinde gruplara özel eğitimler düzenlenerek ve örgün eğitim grubu açılacaktır. Başvurularınız için itusem@itu.edu.tr veya ituskauzmanlik@itu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.  

Programa Kayıt ve Katılımcı Statüsü

Adayların hazırlanan program kayıt formunu doldurması gerekmektedir. Ayrıca, aday İTÜ SEM başkanlığı tarafından istenebilecek ek belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim programı ücreti eğitim başlangıç gününe kadar ödenmelidir, ödeme yapmayan adaylar için İTÜ SEM Yönergesinin 14. Maddesi uygulanarak ön başvurusu iptal edilir. 

Programın başlaması için en az 25 katılımcı olmalıdır. Katılımcıların sınava girebilmesi ve Uzmanlık Sertifikası alması için sunulan programa %70 devam koşulunu yerine getirmelidir. Eğitim programına devam durumu program sekretaryası tarafından takip edilir. 

Devam koşulunu sağlayan ve Program sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi ve İTÜ Rektörü ıslak imzalı “Uzmanlık Sertifikası” ve not döküm belgesi (transkript) verilecektir. 

Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış katılımcılara ise Eğitim programı katılım belgesi” verilecektir.

Program sonunda katılımcılara sunulan belgeler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecektir.

Derslere ait ders notları ve varsa ek kaynakları eğitmenler tarafından ve program koordinasyonu tarafından paylaşılacaktır. Program Değerlendirme Sınavı ilan edilecek tarih ve saat aralığında tek oturumda yapılır.

Kimler Katılabilir:

Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programına 

 • Kamu kurum çalışanları,
 • Yerel Yönetim çalışanları,
 • Sanayi ve Hizmet Sektörü çalışanları,
 • Özel Sektör Çalışanları,
 • Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü program öğrencileri,

Program İçeriği

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uzmanlık Eğitim programı, 17 temel hedef ve alt hedeflerini konu alan 7 modül üzerinden 75 saatlik eğitim ve eğitim sonrasında yapılacak test sınavından oluşmaktadır. Eğitim, uzman adaylarına izleyen 6 ana başlıkta planlamıştır.  

 1. Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar ve Kentsel Fırsatlar
 2. Sosyal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme
 3. İklim Eylemi, Yeşil Mutabakat ve Afetlere Dirençlilik,
 4. Enerji ve Su verimliliği,
 5. Üretken Ekonomiler, 
 6. İnovasyon ve Teknoloji, Katılımcı Yönetim

Eğitim Programı

Program modülleri ve alt başlıkları 

1. Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar / Kentsel Fırsatlar

(Destek verdiği Hedefler: 3. Sağlıklı ve kaliteli yaşam / 6. Temiz Su ve Sanitasyon / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı /11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar/ 14. Sudaki Yaşam / 15. Karadaki Yaşam /17. Amaçlar için ortaklıklar

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Sürdürülebilir Kentleşme
 • Akıllı şehirler ve Ulaşım
 • Sürdürülebilir Konut Alanları; Güvenli ve Karşılanabilir Konut
 • Kentsel Kamusal Alanlar, Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi, Kent Ekosistemi

2. Sosyal sürdürülebilirlik / Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme  

(Destek verdiği Hedefler: 1.Yoksulluğa Son / 2. Açlığa son /5.Cinsiyet Eşitliği /10.Eşitsizliklerin Azaltılması / 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar / 16.Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar/ 17. Amaçlar için ortaklıklar

 • Sürdürülebilir Bir Dünya için Makroekonomi
 • Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması, Cinsiyet Eşitsizlikleri, Yoksulluk, Eşitsizlik
 • Ekonomik Büyüme ve Küresel Riskler
 • Beşeri Sermaye 

3. İklim Eylemi / Yeşil Mutabakat / Afetlere Dirençlilik 

(Destek verdiği Hedefler: 1.Yoksulluğa Son / 2. Açlığa son / 6. Temiz Su ve Sanitasyon/  7.Erişilebilir ve Temiz Enerji / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı / 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim / 15. Karasal Yaşam / 17. Amaçlar için ortaklıklar

 • İklim, Sürdürülebilir Kalkınma, Üretim ve İklim Dirençli Sanayi
 • Tarım, İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma İlgisi 
 • İklim değişikliği, Risk ve Etkilenebilirlik Analizi (Afetlere Dirençlilik) 

4. Enerji ve Su Verimliliği  

(Destek verdiği Hedefler: 6. Temiz Su ve Sanitasyon/ 7.Erişilebilir ve Temiz Enerji / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı /11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar / 13.İklim Eylemi / 14. Sudaki Yaşam / 15. Karasal Yaşam / 17. Amaçlar için ortaklıklar

 • Sürdürülebilir Enerji Verimliliği - Yeşil binalar  
 • Yenilenebilir Enerji 
 • Su verimliliği ve Su-Atık Yönetimi
 • Enerji Verimliliği Yönetmeliği, İklim Değişikliği Politikaları, Çevre Hukuku  

5. Üretken Ekonomiler 

(Destek verdiği Hedefler: 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı / 10. Eşitsizliklerin Azaltılması / 17. Amaçlar için ortaklıklar

 • AB Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi, Tedarik Zinciri Uyumu
 • Üretken Ekonomiler
 • Yalın Üretim ve Yönetim

6. İnovasyon / Teknoloji / Katılımcı Yönetim

(Destek verdiği Hedefler: 4 Nitelikli Eğitim / 5.Cinsiyet Eşitliği / 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı / 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar / 17. Amaçlar için ortaklıklar

 • Teknoloji ve İnovasyon
 • Büyük Veri Yönetimi – Yapay Zeka
 • Kalite Yönetimi
 • Sürdürülebilirlikte Liderlik Becerileri

6.1. Sürdürülebilirlik Raporlaması 

Sürdürülebilirlik raporları, şirket proje ve faaliyetlerinin, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyen ve enerji kaynaklarını dengeli şekilde kullanacak bir çalışma sistemine sahip olduğunu tescilleyen raporlardır.Raporlama, şirketlerin sadece çevresel sorunlardaki sorumluklarını anlamaları ve azaltmaları için değil var olan riskleri belirleyip paydaş katılım süreçlerini en iyi şekilde yönetebilmeleri ve riskleri fırsata dönüştürmeleri için de bir araçtır. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çalışmaları için uluslararası geçerliliğe sahip standartlar belirleyen rehberler vardır. Programın son 3 saatlik dersi raporlama konusunda teknik bilgi ve detaylarda yönlendirici olacaktır.  

Eğitimciler / İlgili Fakülteler

Program Koordinatörü ve Eğitimciler İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteleri Öğretim Üyeleridir.

Program Koordinatörü

 • Prof.Dr. Hatice Ayataç (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Eğitimciler

 • Doç. Dr. F. Ayçim Türer Başkaya (Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
 • Doç. Dr. A. Aylin Bayar (İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun Hızıroğlu Aygün (İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü)
 • Doç. Dr. Barış Çaldağ (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi,  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin (Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Börte Köse Mutlu (İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu (Enerji Enstitüsü)
 • Öğr. Gör. Dr. Bülent Cerit (İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğ.Üyesi Çiçek Ersoy Kekevi (İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Ebru Acuner Türet (Enerji Enstitüsü)
 • Prof. Dr. Emre Çevikcan (İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Fatih Terzi  (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 • Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu (İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Hatice Ayataç (Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 • Prof. Dr. Hatice Sözer (Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata (Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mete Han Yağmur (İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü)
 • Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü)
 • Doç. Dr. Ömer Erem (Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu (İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı Eğitim Kayıt​​ Eğitim Broşürü