İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Yönetmelik - Resmi Gazete tarihi: 04/02/1996 Sayısı: 22544

Değişiklik Yönetmeliği -  Resmi Gazete tarihi: 13/11/1996 Sayısı: 22816 

Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca kurulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM) amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler. 

Amaç

Madde 2 - SEM'in amacı, İstanbul Teknik Üniversitesinde örgün lisans ve lisans üstü öğretim programlan dışında verilecek eğitim programlan düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Çalışma Alanı 

Madde 3 - SEM, amaçlan doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programlan, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlardaki üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. 

Kuruluş ve Yönetim 

Madde 4 - SEM aşağıdaki organlardan oluşur. 

a) SEM Kurulu 

b) SEM Başkanı

Madde 5 - SEM Kurulu, her Fakülte Dekanının, Enstitü, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Müdürünün ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanının önereceği ve SEM Başkanı tarafından uygun görülen birer SEM Koordinatöründen oluşur. SEM Kurulunun görev süresi 3 yıldır. SEM Kurulunun görevleri, SEM'in genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmaktır. 

Madde 6 - SEM Kurulu, SEM Başkanının çağrısı üzerine olağan olarak iki ayda bir, gerekli hallerde daha sık olmak üzere salt çoğunlukla toplanarak, merkezin faaliyetlerini gözden geçirir ve ilgili konularda gerekli kararları alır. 

SEM Kurulu, SEM Başkanının her faaliyet dönemi sonunda (takvim yılı sonunda) Fakültelerden, Enstitülerden, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı Bölümlerden gelen faaliyet raporlarını değerlendirerek hazırlayıp Rektörlüğe sunacağı raporla ilgili esasları belirler ve bir sonraki döneme ait çalışma programım koordine eder. Eğitim programlan sonunda verilecek olan ve ilgili birimlerce hazırlanan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirler. 

SEM Başkanı

Madde 7 - SEM Başkanı, Rektör tarafından, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından 3 yıl için atanır. Süresi dolan başkan yeniden atanabilir. Başkanın 6 aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. 

Başkanın Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 8 - SEM Başkanı, SEM Kurulunun aldığı kararlan ve hazırladığı çalışma programını uygular. Fakülte, Enstitü, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıklarındaki SEM programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlar. Her faaliyet dönemi sonunda bir faaliyet raporu düzenler ve SEM Kurulunda kabul edildikten sonra Rektörlüğe sunar. SEM faaliyet raporu, Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilir. 

Başkan Yardımcısı 

Madde 9 - SEM Başkanı kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Başkan Yardımcısı olarak seçer ve atar. Başkanın görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer. 

Başkan yardımcısının görev süresi en çok 3 yıldır. Bu süre dolduğunda, yeniden atanabilir. 

Başkanın katılamadığı toplantılara, Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Başkan Yardımcısı SEM Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. 

Mali Konular ve SEM Çalışma Esasları 

Madde 10 - SEM faaliyetlerinin mali konulan Döner Sermaye Esaslarına göre düzenlenir. Döner Sermaye İşletmesi hesaplarında toplanan SEM gelirlerinin dağıtımında Üniversite payı ve faaliyete katılanlara dağıtımı İTÜ Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmeliği İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.