sem_lojistik_banner

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi (Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf)

Eğitim Günleri: Cumartesi - Pazar

Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

Mindset Institute

info@mindset.com.tr

444 1 476

https://www.mindset.com.tr/lojistik-ve-ted-rik-zinciri-yoneticiligi-sertifika-programi

İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

Programın Amacı:

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri kurmak, kaynakları en etkin şekilde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek tedâriği, üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmek, lojistik ve tedârik zinciri yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Dünyada ve ülkemizde Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konusundaki çalışmalar artmakta, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler geliştirilmektedir. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgi ve deneyimi olanlara daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır. Ayrıca derslerin bitimini tâkiben tedârik zinciri vaka çözümlemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi yöneticiler yetiştirmektir.

Kimler Katılabilir:

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgilere sahip olanlar, lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar ve odak konusu lojistik olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Programın Genel Yapısı:

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı, sınav dahil 10 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 108 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez.

Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU 

 1. Arz –Talep Ağlarının Amaçları ve Amaçların Belirlenmesi
 2. Bütünleşik Plânlama, Uygulama ve Kontrol Sistemi
 3. Yeni İş Akışlarının Belirlenmesi ve Kurulmaları
 4. Ağdaki Firmaların İşlevlerinin Eşgüdümü
 5. Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Doküman Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 6. Performans Yönetimi Sistemi ve Kurulması 

Konu-2: TALEP PLÂNLAMA

 1. Geçmişe Göre Geleceği Tahmin Etme (Satış Noktası, Müşteri Sipârişi ve İade Verileri ve Dekonsolidasyon İle)
 2. Bugüne Göre Geleceği Tahmin Etme (Model ve Aktif Veri Ambarı İle)
 3. Yeni Geliştirilen Ürün İçin Tahmin Teknikleri
 4. İşbirliği İle Tahmin ve Plânlama
 5. Talebi Etkilemek ve Şekillendirmek
 6. Talep Plânlama Olgunluk Modeli  

Konu-3: MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ  

 1. Sipâriş Yönetim Sistemi
 2. Sipâriş Çevrimi
 3. Müşteri Hizmeti Kavramı
 4. Müşteri Hizmet Boyutları
 5. Ana Veri Yönetimi
 6. Müşteri Hizmetlerinde Performans Yönetimi
 7. Müşteri Kârlılık Analizi (CPA)
 8. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
 9. Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
 10. İade ve Boş Kap Yönetimi 

Konu-4: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE REFERANS MODELLER

 1. SCOR (Supply Chain Operation Reference: Tedârik Zinciri Çalışma Referans) Modeli
 2. Referans Modeli Gereksinimi
 3. SCOR Modeli Süreçleri ve Düzeyleri
 4. Örnek Bir Sürecin Modellenmesi
 5. SCOR Modeli Temelli Performans Ölçümü
 6. SCOR Modelinin Güçlü Yanları ve Eksikleri
 7. SCOR Modelini Proje Olarak Uyarlamak
 8. Şirketlerdeki Uygulama Örnekleri
 9. Örnek Olay Tartışması

Konu-5: İLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

 1. Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0)
  • Sanayi Devrimleri
  • Endüstri 4.0 Kavramı
  • Ürün, Fabrika, İş Modelleri ve Müşteri Ekseninde Dijital Dönüşüm Vizyonu
  • Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri
  • Endüstri 4.0 Teknolojileri (Arttırılmış Gerçeklik, Kollaboratif Robotlar, Eklemeli Üretim, Nesnelerin Interneti, Endüstriyel Simülasyon, Auto-ID Sistemler, Büyük Veri, Siber Güvenlik)
 2. Yalın Üretim Sistemleri
  • Takt Süresi ve üretim sistemlerindeki performans ölçütleri
  • Değer kavramı ve 3 Tehlikeli M (Muda-Mura-Muri)
  • Yalın Üretim Unsurları [Değer Akışı Haritalandırma, Tertip-Düzen Sistematiği (5S), Hücresel Üretim, Sıralı Çekme (Japonca: Heijunka), Çekme Tipi Üretim Kontrol Sistemleri, SMED Tekniği ile Hazırlık Sürelerinin Analizi ve Düşürülmesi, Poka-Yoke, İş Standartlaştırma, Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve Öneri Sistemi, Görsel Yönetim]
  • Yalın Lojistik [Malzeme Akış İlkeleri, Besleme Stratejileri (Setleme, Sıralı Besleme, Raftan Besleme, Sürekli Besleme), Yalın Depolar (Kasa Yönetimi ve Kayar Raflar), Tesis İçi ve Tesisler Arası Döngüsel Sefer Sistemleri (Milk-Run), Konsolidasyon Merkezleri ve Çapraz Sevkiyat (Cross-Docking), Lojistik Yönetimi’nde Çekme Sistemleri]
  • Yalın Üretim ve Yönetim Uygulamalarında Kritik Başarı Etmenleri

Konu-6: DEPO TASARIMI

 1. Lojistik, Tedârik Zinciri, Stok ve Depo Yönetimi İlişkileri
 2. Stok Yönetimine Dayalı Depo Tasarımı
 3. Lojistik ve Depo Mâliyetleri
 4. Malzeme ve Depo Türleri
 5. Depo Tasarımının Amaçları, İlkeleri ve Yararları
 6. Depolarda Operasyon ve Akış Türleri
 7. Depolama Süreçleri
 8. Depo Bileşenleri
 9. Depo Tasarımı Kararları ve Metodolojisi
 10. Kapı-Rampa Sayısı Hesaplama
 11. Stoklama Yeri Sayısı Hesaplama
 12. Depo Boyutları Hesaplama

Konu-7: ÇAĞDAŞ SATINALMA YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI

 1. Stratejik Tedârik Yönetimi (Stratejik Satınalma, Harcama Analizleri, Bütçe ve Mâliyet Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı vb.)
 2. Lojistik Hizmet Satınalma Yönetimi (Lojistik Alım İhaleleri, Müzakereler, Sözleşmeler vb.)
 3. Satınalma Operasyonları Yönetimi
 4. Tedârikçi Yönetimi (Seçme, Kalite ve Performans Değerlendirme vb.)
 5. Satınalma 4.0

Konu-8: ULUSLARARASI TİCARET

 1. Küreselleşme ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
 2. Neden Uluslararası Ticaret ve Uluslararasılaşma ?
 3. Dış Ticarete Yönelirken Yapılacak Çalışmalarda Dikkate Alınacak Unsurlar
 4. Hedef Pazar İçin Pazarlama Stratejisi
 5. Dış Ticaret İşlemleri (İthalat, İhracat)
 6. Dış Ticarete Yönelik Uluslararası Kurallar (GATT Sistemi ve Temel İlkeler, Dünya Ticaret Örgütü Düzenlemeleri, Diğer Uluslararası Düzenlemeler, Taşımacılık Konvansiyonları)
 7. Dış Ticaret İstihbaratı ve Uygulamaları

Konu-9: ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ

Bu ders kapsamında; gıda ve soğuk zincir lojistiği, tehlikeli maddeler lojistiği, proje lojistiği, fuar ve etkinlik lojistiği, canlı hayvan lojistiği, değerli mallar lojistiği gibi özel maddelere yönelik konular ele alınacaktır. Uygulama dünyasından konuklar, uzmanı olduğu konularda kendi deneyimlerini paylaşacaklardır.

Konu-10: PROJE YÖNETİMİ

 1. Proje Yönetiminde Temel Kavramlar
  • Proje Nedir ?
  • Hangi Faaliyetler Proje Olarak Kabul Edilir ?
  • Proje, Program ve Portföy Arasındaki Farklılıklar Nelerdir ?
  • Her Proje Aynı Şekilde Yönetilebilir mi ?
  • Proje Yönetim Araçları Nelerdir ?
 2. Proje Kapsam ve Bütünleştirme (Entegrasyon) Yönetimi
  • Kapsamın Oluşturulması
  • İş Kırılım Yapısı (İKY) Oluşturulması
  • İşlerin Gruplandırılması
  • Projenin Sisteme Bütünleştirilmesi
  • Proje Kontrollerinin Tanımlanması
 3. Proje Zaman Yönetimi
  • Zaman Çizelgeleri (Gantt Şemaları) Nasıl Oluşturulur ?
  • Kritik Hat Yaklaşımı (CPM) Hakkında Bilgilendirme
  • Program Gözden Geçirme ve Değerlendirme Tekniği (PERT) Hakkında Bilgilendirme ve Olasılık Değerlendirmesi
  • Faaliyetlerin Öncelik-Sonralık İlişkileri
  • Önden Gitme ve Bekleme Durumları (Lag)
  • Faaliyet bağlantı Koşulları (FS-SS-FF-SF) Hakkında bilgilendirme
 4. Proje Mâliyet Yönetimi
  • Mâliyetler Nasıl Değerlendirilir ?
  • Teklif Alma Süreçleri?
  • Mâliyet Yönetimi Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirilmelidir ?
  • Mâliyet Yönetiminde Kullanılabilecek Yöntemler (Kazanılmış Değer Analizi, Paranın Zaman Değeri)
 5. Proje Paydaş Yönetimi
  • Kimlere Paydaş Denir ?
  • Paydaşlar ile Çalışmalar Nasıl Yapılmalıdır ?
 6. Proje Kaynak Yönetimi
  • Kaynak Tahsisleri Hangi Düzeyde Belirlenmelidir ?
  • Kaynaklarınızı Verimli Kullanmak için Neler Yapılabilir ?
 7. Proje Kalite, Kaynak, Risk ve Tedârik Yönetimi Hakkında Bilgilendirmeler
 8. Proje Yönetiminde Kullanılan Yazılımlar Hakkında Bilgilendirmeler

Konu-11: YEŞİL TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 1. Yeşil Tedârik Zinciri Yönetimi ve Yeşil Lojistik Faaliyetleri (Yeşil Satınalma, Yeşil Üretim, Yeşil Paketleme, Yeşil Dağıtım)
 2. Tersine Lojistik 

Konu-12: TEDÂRİK ZİNCİRİ SİMÜLASYONU (OYUNU) 

Bu ders, katılımcıların; tedârik zincirinin ne olduğunu, bileşenlerini ve nasıl çalıştığını bir oyunla daha net olarak algılamalarını sağlayacaktır. Ayrıca doğru ürünü, doğru miktarda ve doğru zamanda stoklamak için yapılması gerekenler uygulamalarla anlatılacaktır:

 1. Tedârik Zinciri Nedir?
 2. Tedârik Zincirinde Temel Kavramlar
 3. Tedârik Zinciri Oyunu (Beer Game)
 4. Tedârik Zincirinde Stok Optimizasyonu
 5. Tedârik Zincirinde Talep Yönetimi
 6. Tedârik Zincirinde Ağ Tasarımı
 7. Tedârik Zincirinde Bilişim Sistemleri
 8. Tedârik Zincirinde Yeni Ufuklar

Konu-13: TEDÂRİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU

 1. Optimizasyon ve Karar Verme Kapsamı
 2. Optimizasyon ve Karar Verme Süreci
  • Problemin Tanımlanması
  • Problemin Modellenmesi
  • Modelin Çözülmesi
 3. Tedârik Zincirinde Stratejik, Taktik ve Operasyonel Karar Noktaları
 4. Tedârik Zinciri Optimizasyonu İçin Veri Toplama Süreci
 5. Optimizasyon Yöntemleri ve Araçları
 6. Optimizasyon Sonuçlarının Analizi
 7. Tedârik Zincirinde Optimizasyon Alanları
  • Tedârikçi Seçimi Problemi
  • Taşıma Modu Seçimi
  • Lojistik Tesis Yer Seçimi Problemi
  • Tedârik Zinciri Ağ Tasarımı (Çok Aşamalı/Ürünlü Ağlar, Çok Amaçlı/Modlu Modeller)
  • Ulusal ve Uluslararası Dağıtım Ağları
  • Türkiye ve Çevresindeki Taşımacılık Ağları
  • Tedârik Zinciri Stok Optimizasyonu (Çok Aşamalı Modeller, Dinamik Modeller)
 8. Örnek Problemler, Modeller ve Çözüm Yaklaşımları

  Konu-14: TEDÂRİK ZİNCİRİ VAKA ÇÖZÜMLEMESİ

  1. Tedârik Zinciri Vakalarının Özellikleri
  2. Vaka Analizi Yöntemi
  3. Vaka-1 Çözümlemesi
  4. Vaka-2 Çözümlemesi

  Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

  Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

  Eğitim Yeri, Ders Günleri ve Saatleri:

  Dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde bulunan İşletme Fakültesi binasında veya Yabancı Diller Yüksekokulu binasında (Pandemi döneminde uzaktan eğitim), Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-12:45 ve 13:45-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Eğitim Takvimi:

  Eğitim süresi olan 10 hafta boyunca toplam 108 saat ders anlatılacaktır. Arada en az 2 hafta sonu bütünüyle tatil olacak şekilde ders plânlaması yapılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  Burayı tıklayınız

  Öğretim Yetkilileri*:

  Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
  Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA
  Prof.Dr. Emre ÇEVİKCAN
  Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
  Doç.Dr. Batuhan KOCAOĞLU
  Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
  Dr.Öğr.Üys. Emre ÇAKMAK
  Dr.Öğr.Üys. Atiye TÜMENBATUR
  Dr.Öğr.Üys. Erkan IŞIKLI
  Öğr.Gör.Dr. Murat DURUCU
  Dr. İsmail KARAKIŞ

  (*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

  Sertifika:

  Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de tedârik zinciri vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

  Devam koşulunu yerine getirmiş ancak sınavlardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1 adet fotoğraf 
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

  Program Peşin Ücreti: 6.500₺+KDV

  Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

  Mindset Institute: info@mindset.com.tr - 444 1 476

  http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yoneticiligi-sertifika-programi