sem_lojistik_banner

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi:  26 Kasım 2022 - Hafta Sonu

Eğitim Günleri:  Cumartesi - Pazar

Program hakkında bilgi almak için:

MindSet Institute 

info@mindset.com.tr

444 1 476

https://www.mindset.com.tr/lojistik-ve-ted-rik-zinciri-yoneticiligi-sertifika-programi

İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

Programın Amacı:

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri kurmak, kaynakları en etkin şekilde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek tedâriği, üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmek, lojistik ve tedârik zinciri yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Dünyada ve ülkemizde Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konusundaki çalışmalar artmakta, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler geliştirilmektedir. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgi ve deneyimi olanlara daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır. Ayrıca derslerin bitimini tâkiben tedârik zinciri vaka çözümlemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi yöneticiler yetiştirmektir.

Kimler Katılabilir:

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgilere sahip olanlar, lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar ve odak konusu lojistik olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.

Programın Genel Yapısı:

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı sınav dahil en az 7 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 84 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez.

Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU 

 1. Arz –Talep Ağlarının Amaçları ve Amaçların Belirlenmesi
 2. Bütünleşik Plânlama, Uygulama ve Kontrol Sistemi
 3. Yeni İş Akışlarının Belirlenmesi ve Kurulmaları
 4. Ağdaki Firmaların İşlevlerinin Eşgüdümü
 5. Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Doküman Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 6. Performans Yönetimi Sistemi ve Kurulması 

Konu-2: SATIŞ ve OPERASYON PLÂNLAMA

 1. Satış Tahmini ve Operasyon Plânında Bilgi Akışı
 2. Bütünleşik Plânlama Yapısının Olmayışının Yarattığı Sorunlar
 3. Orta Düzey Yönetimin Bilmek İstekleri ve Plânlamada Kopukluklar
 4. Şirket Kültürü ve S&OP
 5. Ürün Aileleri ile Çalışmak
 6. Talep Yönetimi Süreci ve Modeli; Tahmin Süreci İçin Adımlar
 7. Tahminde Tek Rakama Ulaşma Yolları
 8. Süreç Liderinin Rolü
 9. Süreç Risk Göstergeleri
 10. S&OP Sürecinin Hedefleri; S&OP Sürecinin Üst Düzey Yararları
 11. S&OP'nin Arkasındaki İş Plânı
 12. İş Plânlama için, S&OP Ölçütleri
 13. S&OP İçin Operasyonel Plânlama, Elemanları
 14. S&OP Politikasının Oluşturulması; S&OP Toplantı Yapısı; S&OP Döngüsü
 15. İş Bütünleşmesi ve Olgunluk Evreleri
 16. Elde Edilen Yararlar ve Belirlenenler
 17. S&OP Uyarlama Plânı ve Adımları
 18. İletişim (Teknik Jargon, Toplantının Zamanı)
 19. S&OP Olgunluk Modeli
 20. Aile Tavsiyeleri
 21. S&OP'nin Önündeki Tehditler; Efsaneler ve Gerçekler
 22. Süreci Destekleyen Teknolojiler
 23. S&OP Yazılımları Çalışma Yapısının ve Girdilerin İncelenmesi
 24. Vaka Analizleri

Konu-3: ÇAĞDAŞ SATINALMA YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI 

 1. Stratejik Tedârik Yönetimi (Stratejik Satınalma, Harcama Analizleri, Bütçe ve Mâliyet Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı vb.)
 2. Lojistik Hizmet Satınalma Yönetimi (Lojistik Alım İhaleleri, Müzakereler, Sözleşmeler vb.)
 3. Satınalma Operasyonları Yönetimi
 4. Tedârikçi Yönetimi (Seçme, Kalite ve Performans Değerlendirme vb.)
 5. Satınalma 4.0

Konu-4: DEPO TASARIMI

 1. Lojistik, Tedârik Zinciri, Stok ve Depo Yönetimi İlişkileri
 2. Stok Yönetimine Dayalı Depo Tasarımı
 3. Lojistik ve Depo Mâliyetleri
 4. Malzeme ve Depo Türleri
 5. Depo Tasarımının Amaçları, İlkeleri ve Yararları
 6. Depolarda Operasyon ve Akış Türleri
 7. Depolama Süreçleri
 8. Depo Bileşenleri
 9. Depo Tasarımı Kararları ve Metodolojisi
 10. Kapı-Rampa Sayısı Hesaplama
 11. Stoklama Yeri Sayısı Hesaplama
 12. Depo Boyutları Hesaplama

Konu-5: ULUSLARARASI TİCARET

 1. Küreselleşme ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
 2. Neden Uluslararası Ticaret ve Uluslararasılaşma ?
 3. Dış Ticarete Yönelirken Yapılacak Çalışmalarda Dikkate Alınacak Unsurlar
 4. Hedef Pazar İçin Pazarlama Stratejisi
 5. Dış Ticaret İşlemleri (İthalat, İhracat)
 6. Dış Ticarete Yönelik Uluslararası Kurallar (GATT Sistemi ve Temel İlkeler, Dünya Ticaret Örgütü Düzenlemeleri, Diğer Uluslararası Düzenlemeler, Taşımacılık Konvansiyonları)
 7. Dış Ticaret İstihbaratı ve Uygulamaları

Konu-6: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE REFERANS MODELLER

 1. SCOR (Supply Chain Operation Reference: Tedârik Zinciri Çalışma Referans) Modeli
 2. Referans Modeli Gereksinimi
 3. SCOR Modeli Süreçleri ve Düzeyleri
 4. Örnek Bir Sürecin Modellenmesi
 5. SCOR Modeli Temelli Performans Ölçümü
 6. SCOR Modelinin Güçlü Yanları ve Eksikleri
 7. SCOR Modelini Proje Olarak Uyarlamak
 8. Şirketlerdeki Uygulama Örnekleri
 9. Örnek Olay Tartışması

Konu-7: TEDÂRİK ZİNCİRİNDE RİSK ve KRİZ YÖNETİMİ

 1. Risk Tanımı
 2. Arz-Talep Ağlarındaki Küresel ve Yerel Risk Türleri
 3. Risk Yönetim Seçenekleri ve Modelleri
 4. Erken Uyarı Sistemleri
 5. Tanım Krizi
 6. Kriz Türleri ve Yönetimi
 7. Kriz Ortamlarının Kendine Özgü Yanları ve Yöneticilerin Dikkat Etmeleri Gereken Durumlar
 8. Ürün Geri Çağırmaların Yönetilmesi
 9. Kendini Toparlayan (Dayanıklı) Arz-Talep Ağları
 10. Tedârik Zincirinde Risk ve Kriz Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri (KPI)
 11. Vaka Analizleri

Konu-8: İLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

 1. Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0)
  • Sanayi Devrimleri
  • Endüstri 4.0 Kavramı
  • Ürün, Fabrika, İş Modelleri ve Müşteri Eksende Dijital Dönüşüm Vizyonu
  • Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri
  • Endüstri 4.0 Teknolojileri (Arttırılmış Gerçeklik, Kollaboratif Robotlar, Eklemeli Üretim, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Simülasyon, Auto-ID Sistemler, Büyük Veri, Siber Güvenlik)
 2. Yalın Üretim Sistemleri
  • Takt Süresi ve üretim sistemlerindeki performans ölçütleri
  • Değer kavramı ve 3 Tehlikeli M (Muda-Mura-Muri)
  • Yalın Üretim Unsurları [Değer Akışı Haritalandırma, Tertip-Düzen Sistematiği (5S), Hücresel Üretim, Sıralı Çekme (Japonca: Heijunka), Çekme Tipi Üretim Kontrol Sistemleri, SMED Tekniği ile Hazırlık Sürelerinin Analizi ve Düşürülmesi, Poka-Yoke, İş Standartlaştırma, Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve Öneri Sistemi, Görsel Yönetim]
  • Yalın Lojistik [Malzeme Akış İlkeleri, Besleme Stratejileri (Setleme, Sıralı Besleme, Raftan Besleme, Sürekli Besleme), Yalın Depolar (Kasa Yönetimi ve Kayar Raflar), Tesis İçi ve Tesisler Arası Döngüsel Sefer Sistemleri (Milk-Run), Konsolidasyon Merkezleri ve Çapraz Sevkiyat (Cross-Docking), Lojistik Yönetimi’nde Çekme Sistemleri]
  • Yalın Üretim ve Yönetim Uygulamalarında Kritik Başarı Etmenleri

Konu-9: MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ  

 1. Sipâriş Yönetim Sistemi
 2. Sipâriş Çevrimi
 3. Müşteri Hizmeti Kavramı
 4. Müşteri Hizmetleri Boyutları
 5. Ana Veri Yönetimi
 6. Müşteri Hizmetlerinde Performans Yönetimi
 7. Müşteri Kârlılık Analizi
 8. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
 9. Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
 10. İade ve Boş Kap Yönetimi 

Konu-10: YEŞİL TEDARIK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 1. Yeşil Tedârik Zinciri Yönetimi ve Yeşil Lojistik Faaliyetleri (Yeşil Satınalma, Yeşil Üretim, Yeşil Paketleme, Yeşil Dağıtım)
 2. Tersine Lojistik 

Konu-11: TEDÂRİK ZİNCİRİ SİMÜLASYONU (OYUNU) 

Bu ders, katılımcıların; tedârik zincirinin ne olduğunu, bileşenlerini ve nasıl çalıştığını bir oyunla daha net olarak algılamalarını sağlayacaktır. Ayrıca doğru ürünü, doğru miktarda ve doğru zamanda stoklamak için yapılması gerekenler uygulamalarla anlatılacaktır:

 1. Tedârik Zinciri Nedir?
 2. Tedârik Zincirinde Temel Kavramlar
 3. Tedârik Zinciri Oyunu (Beer Game)
 4. Tedârik Zincirinde Stok Optimizasyonu
 5. Tedârik Zincirinde Talep Yönetimi
 6. Tedârik Zincirinde Ağ Tasarımı
 7. Tedârik Zincirinde Bilişim Sistemleri
 8. Tedârik Zincirinde Yeni Ufuklar

Konu-12: TEDÂRİK ZİNCİRİ VAKA ÇÖZÜMLEMESİ

 1. Tedârik Zinciri Vakalarının Özellikleri
 2. Vaka Analizi Yöntemi
 3. Vaka-1 Çözümlemesi
 4. Vaka-2 Çözümlemesi
 5. Vaka-3 Çözümlemesi

Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

Eğitim Yeri, Ders Günleri ve Saatleri:

Dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde bulunan İşletme Fakültesi binasında veya Yabancı Diller Yüksekokulu binasında (Pandemi döneminde uzaktan eğitim), Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-12:45 ve 13:45-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Eğitim Takvimi:

Eğitim süresi boyunca toplam 84 saat ders anlatılacaktır. Arada bazı hafta sonları bütünüyle veya kısmen tatil olacak şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Güncel Akademik Takvim için burayı tıklayınız

Öğretim Yetkilileri
* :

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
Prof.Dr. Emre ÇEVİKCAN
Prof.Dr. Batuhan KOCAOĞLU
Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üys.
Halil Halefşan SÜMEN

Dr.Öğr.Üys. Emre ÇAKMAK
Dr.Öğr.Üys. Atiye TÜMENBATUR
Dr.Öğr.Üys. Saliha KARADAYI USTA
Dr. İsmail KARAKIŞ

(*) Programda ayrıca diğer hizmetlerdeki ürünlerdir.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de tedârik zinciri vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

Devam koşulunu yerine getirmiş ancak sınavlardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Mezun olunan üniversite-lisans programı(lar)ının diploma fotokopisi

Program Peşin Ücreti:  11.700₺+KDV

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

Mindset Enstitüsü:  info@mindset.com.tr  - 444 1 476

http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yoneticiligi-sertifika-programi