Erişebilirlik Sertifika Programı

isemLogo       ibbLogo
katkılarıyla düzenlenmektedir.


Koordinatör:

Y. Doç. Dr. Goksenin Inalhan
e-posta: inalhang@itu.edu.tr


Katılımcılarda Aranan Nitelikler:
- Kurum ve kuruluşlarda erişilebilirlikten sorumlu olan kişiler
- Kamuda, yapım işlerinde, kontrol teşkilatlarında görevlendirilen teknik personeller
- Yapım işi yapan firmalarda çalışan teknik personel ve yapı ustaları
- Web Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri Alanında Çalışan Kurum ve Kuruluş Personelleri

Programa en çok 20 kişi kabul edilecektir. Talep yoğun olması takdirinde eğitimler Temmuz-Ağustos 2013 aylarında da devam edecektir.


Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.


Programın İçeriği ve Amacı:

2005 yılında kabul edilen 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesi; 

“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar,spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmü ile herkesin sorumluluğunu açıkça belirtmiştir. 

Ülkemizde, yapılı çevrenin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler yapılmış (5378 Sayılı), standartlar (TSE 9111, TSE 12576, TSE 12174) hazırlanmıştır. Bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde en büyük görev ve sorumluluk yerel yönetimlere verilmiştir. Ancak pek çok kentte gerçekleştirilen düzenlemelerin çoğunda uygulamaya yönelik çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bir yandan 2005’ten sonra yapılan bina ve çevrelerin erişilebilirlik ilkeleri dâhilinde oluşturulması beklenirken, diğer yandan mevcut yapı ve çevrelerinde ‘makul düzeyde’ erilişebilir olması sağlanmalıdır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, erişilebilirlikle ilgili yapım ve denetim hizmetlerini yürütmeye yetkili olacak kamu personeli öncelikli olmak üzere kurumların erişilebilirlik sorumluları, yapı işleri kontrol teşkilatı ve yapım işi yapan firmaların teknik personelini İTÜ-İSEM İşbirliği ile ‘Erişilebilirlik Sertifika’ eğitim programına katılmaları öngörülmüştür.

Eğitimin amacı; eğitim alan kişilerin erişilebilirlikle ilgili tespit, değerlendirme, rapor etme ve uygunluk görüşü verebilecek seviyede eğitmektir. Bunun yanında, Eğitim alan kişilerin uygunluk sertifikası verebilecek komisyonlarda yer alabilmesi ve bu alanda eğitimler verebilecek seviyeye getirmektir. Konular bu doğrultuda seçilmiştir. Eğitimin süresi; Eğitimin amacına ulaşması için erişilebilirlik alanında mevcut olan eğitim materyallerinin, eğitimcilere aktarılabileceği ortalama süre göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Planlanan program dahilinde ilk etapta Eğitim Paketi 1 (3 saat) ve Eğitim Paketi 2 (12 saat), toplamda 15 saat olmak üzere, 17-18 Eylül 2013 hafta içi (Salı-Çarşamba) İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) seminer odasında 09:00-17:30 saatleri arasında 20 kişiyi geçmemek üzeredir.

Önerilen Sertifika programı, erişilebilirliğin dört ayrı unsurunu oluşturan paket programlara bölünmüştür. 

Eğitim Paketi 1: Erişilebilirlik Mevzuatı ve Erişilebilirlikle İlgili Duyarlılık Kazandırma

Eğitim Paketi 2: Fiziksel Mekanlar ve Yapılı Çevreler

Eğitim Paketi 3: Ulaşım Sistemleri Ve Erişilebilirlik

Eğitim Paketi 4: Bilgi ve Teknolojiye Erişilebilirlik

Eğitim Paketi 1, tüm katılımcılarca almak zorunda olduğu Erişilebilirlik ile ilgili Duyarlılık ve Bilinçlendirmeyi hedeflerken Erişilebilirlik Mevzuatının detaylarını içermektedir.


Süre ve Günler:

Program, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında düzenlenmektedir. Programda toplam 84 saat ders verilmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Kayıt bilgileri için tıklayınız.