D-1 Sertifikası

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ

Bina akustiği uzmanları

MADDE 5 –(1) Bina akustiği uzmanları, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tarafından düzenlenecek ilgili tüm sertifika eğitim programlarına katılarak uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde, Yönetmelik kapsamında bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayabilir ve bina akustik ölçümlerini yaparak rapor düzenleyebilirler.

(2) Akustik proje hazırlayabilmek için programları ekte verilen D1 sertifikasına; bina akustik ölçümleri yaparak rapor düzenleyebilmek için ise ilaveten D2 sertifikasına sahip olmak zorunludur. 

(3) Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler. 

(4) Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler. 

(5) Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler. 

(6) Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler. 

(7) Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) ; C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz. 

(8) D2 Tipi Bina Akustiği Sertifikası programına katılabilmek için daha önce D1 tipi sertifika sahibi olmak zorunludur. 

(9) Sertifika programlarına başvurularda, Ek-5’te sayılan belgeler ile sertifika programları ve eğitim durumu ile alakalı olarak Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer belgeler istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına İlişkin Esaslar ve Eğitim Programının Kapsamı

Eğitim programına ilişkin esaslar

MADDE 6 –(1) Zorunlu eğitim programlarının en az %75’ine devam edilmesi esastır. Devam mecburiyetini geçerli bir mazeret veya hastalık gibi sebeplerle sağlayamayanlar, sonraki eğitim döneminde eksik olan eğitimlerini tamamlamaları halinde sınava girmeye hak kazanırlar. 

 (2) Eğitici kuruluşlar, eğitim programını ve dönemlerini katılımcı sayısı 25’i aşmayacak şekilde, gelen talepler doğrultusunda internet sayfalarında ilan ederler.

D1 SERTİFİKASI

 

ANLATILMAK İSTENEN KONU

 

GENEL AKUSTİK İLKELER

 

Süre (saat)

 

Akustik ile ilgili genel bilgiler

 • Genel akustik
 • Sesin fiziksel özellikleri
 • Sesin temel parametreleri (örnek problem çözümleri)
 • Gürültü kavramı
 • Düzey kavramı ve düzeylerle işlemler (örnek problem çözümleri)
 • Gürültünün spektral çözümlemesi
 • Gürültünün zamansal değişimi
 • Gürültünün çevrede yayılımı ve etkili faktörler
 • Ölçümlerde kullanılan ağırlık şebekeleri
 • Lineer ölçümlerden A-ağırlık elde etme işlemi (örnek problem çözümleri)
 • Gürültü göstergeleri

8

 

 

 

 

 

 

 

Gürültü kaynaklarının incelenmesi

 • Ses kaynaklarının türleri
 • Gürültü kaynakları
 • Yapı dışı gürültüler
 • Yapı içi gürültüler

2

 

 

 

Gürültünün sağlık üzerindeki etkileri

 • Fiziksel etkiler: kulak sağlığı ve işitme riski
 • Gürültünün fizyolojik etkileri
 • Gürültünün performans etkileri
 • Gürültünün psikolojik ve davranışsal etkileri

2

 

 

 

 

Mekanik titreşim ile ilgili temel bilgiler

 • Titreşim oluşumu ve parametreler
 • Titreşim kaynakları
 • Titreşimin insanlar ve yapılar üzerindeki olumsuz etkileri
 • Mevzuatta titreşim konusu ve kriterler
 • Titreşimin algılanması ve yapılarda hasar kriterleri

4

 

 

 

 

 

MİMARLIK VE YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ (Çeşitli örnekler üzerinde inceleme dahil)

 

 

 

 

 

Bina, yapı elemanı, bileşen, malzeme tanımları

Mimari projelendirme aşamaları

Mimari Detay bilgisi

 

2

 

 

 

MEKAN İÇİNDE VE MEKANLAR ARASINDA SES YAYILMASI

 

 

 

 

 

Sesin kapalı mekanlarda yayılması

Reverberasyon süresi belirlenmesi,ve kontrolü (örnek problem çözümleri)

Ses yutucu malzemeler, akustik özelliklerine bağlı tipleri ve ağırlıklı değerler yeri (örnek problem çözümleri)

Yapı elemanlarından ses iletimi, kompozit elemanlardan ses geçişi (örnek problem çözümleri)

 

10

 

 

 

 

BİNALARIN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNÜNDEN TASARIMI

 

 

 

 

 

Yerleşim ölçeğinde ilkeler

Bina ve mekan ölçeğinde ilkeler ve mekan organizasyonu

Mekan içi yutuculuğun değiştirilmesi ile gürültü kontrolü (örnek problem çözümleri)

Yapı elemanı ölçeğinde ilkeler

Mekanik ve servis ekipmanı ölçeğinde ilkeler

 

8

 

 

 

SES YALITIMI HESAPLAMALARI VE MODELLER

 

 

 

 

 

Ses yalıtımı birim ve göstergeleri: Ses geçiş kaybı (TL), Gürültü azaltım indeksi (R),

 

1

 

 

 

Yanal iletim kavramı

 • TS EN 12354 e göre yanal iletim ile ilgili parametreler
 • Yanal iletimin modellenmesi.

3

 

 

 

Hava doğuşlu ses iletimi (Tek ve çok katlı elemanlar) (örnek problem çözümlü)

 • Genel ses geçiş kaybı ve temel hesaplamalar
 • TS EN 12354-1
 • TS EN 12354-3
 • TS EN 12354-4

8

 

 

 

 

Darbe sesi iletimi (örnek problem çözümlü)

 • Genel darbe sesi iletimi ve temel hesaplamalar
 • TS EN 12354-2

4

 

 

 

 

Simülasyon programı örnekleri (uygulamalar)

 

4

 

 

 

SES YALITIM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

 

 

 

 

 

Hava doğuşlu ses yalıtımı : TS ISO 717-1

Darbe sesi yalıtımı : TS EN ISO 717-2

 

4

 

 

 

İSTENEN SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ- YÖNETMELİK TANITIMI

 

 

 

 

 

Akustik performans sınıfları

İç gürültü sınır değerleri

Reverberasyon sınır değerleri

Ses yalıtım sınır değerlerinin hesaplama ile belirlenmesi(örnek problem çözümlü)

 • Basit yöntem
 • Uzman hesap yöntemi

Mekanik ve servis ekipmanları gürültüsü sınır değerleri

 

4

 

 

 

 

 

MEVCUT BİNALARDA SES YALITIMI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

4

 

 

 

AKUSTİK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI, KONTROL LİSTELERİ - YÖNETMELİK BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

Akustik proje kapsamı

Raporlama

Akustik uzmanlık hesapları

 

4

 

 

 

TOPLAM

 

72

 

 

 


Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi:  (en az 12, en fazla 25 katılımcı)

 • Ders notu verilecektir.
 • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım ve Başarı Belgesi verilecektir.
 • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
 • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
 • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ( Taşkışla, Taksim) yapılacaktır.

 

 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ